Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Warunki publikacji w miesięczniku „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”

 

1. Każdy może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Nie oceniamy tekstów na podstawie tytułu lub konspektu.

 

2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.

 

3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w miesięczniku „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

 

4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: (objętość minimum 0,5 arkusza, maksimum 1 arkusz – 40 tys. znaków ze spacjami, w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5). Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):
• Tytuł (w językach polskim i angielskim).
• Nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu).
• Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim.
• Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim.
• Tekst (podzielony śródtytułami).
. Przypisy (inne niż literaturowe).
• Literaturę (opisy wg standardu APA).

 

Opisy bibliograficzne w standardzie APA do pobrania

 

5. Każdy tekst przechodzi opisaną na stronie internetowej (http://www.pizs.pl/zasady_recenzowania_publikacji) procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu. Po tym terminie autor dostaje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Na publikację czeka się około 6 miesięcy – zależnie od działu i kolejki tekstów oczekujących na publikację. Decyzja o publikacji tekstu jest niezawisłą decyzją Kolegium Redakcyjnego.

 

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.

 

7. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu. Obowiązkowe jest też dostarczenie tłumaczenia tytułu na język angielski oraz dwóch streszczeń: po polsku i po angielsku, a także słów kluczowych w obu tych językach.

 

8. Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja zobowiązuje autorów do ujawniania informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itd.). Autorzy opracowań powinni w sposób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Ghostwriting to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; guest authorship to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest on członkiem.

 

9. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego współautora w powstaniu tekstu.

 

10. Autorzy powinni poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl