Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 03/2018

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 03/2018
Produkt dostępny

ISSN: 0032-6186
Cena brutto:  59.90 PLN


Praca i Zabezpieczenie Społeczne 03/2018

 

Spis treści

 

Eliza Maniewska
O pożądanych granicach nowatorstwa projektów nowej kodyfikacji prawa pracy słów kilka

 

Maciej Jakub Zieliński
Zobowiązania wynikające z art. 12 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej a strategia i perspektywy jej ratyfikacji

 

Autor omawia zobowiązania wynikające z art. 12 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS) w kontekście możliwych strategii i oceny perspektywy jej ratyfikacji przez Polskę. Wskazuje, że w razie ratyfikowania art. 12 ZEKS niezbędne może stać się wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie odnoszącym się do świadczeń dla bezrobotnych oraz świadczeń emerytalnych. Zdaniem autora powinien to być istotny czynnik wpływający na decyzję w sprawie ratyfikacji art. 12 ZEKS bądź wypowiedzenia art. 12 Europejskiej Karty Społecznej, co w razie rezygnacji z tego pierwszego będzie niezbędne dla związania się postanowieniami ZEKS.

 

Słowa kluczowe: zobowiązania, ratyfikacja, Zrewidowana Europejska Karta Społeczna.

 

Obligations resulting from Article 12 of the Revised European Social Charter and the strategy and prospects for its ratification

 

The article discusses obligations resulting from Article 12 of the Revised European Social Charter in the light of possible strategies for its ratification by Poland and assessment of the prospects there of. Considerations contained herein show that in the event of ratification of Article 12 of the Revised European Social Charter, it may be necessary to introduce changes with respect to legislation on unemployment benefits and retirement benefits. It should an important factor when deciding on the ratification of Article 12 of the Revised European Social Charter or denunciation of Article 12 of the European Social Charter. which – in the event of resignation from the ratification of the former – will be necessary for Poland to be bound by the the Revised European Social Charter.

 

Keywords: obligations, ratification, Revised European Social Charter.

 

Studia i opracowania

 

Marta Gąsiorek

Pojęcie pracownika w nauce społecznej Kościoła

 

Autorka przestawia koncepcję postrzegania pracy ludzkiej, a w szczególności osoby pracownika, jako podmiotu pracy, z perspektywy nauczania społecznego Kościoła. Centralna zasada katolickiej nauki społecznej głosi, że pracy nie można traktować jako towaru oferowanego na rynku, który wyznacza jej cenę, gdyż jest ona bezpośrednim działaniem osoby ludzkiej i z tego względu podlega ocenie według zasad sprawiedliwości i słuszności, a tym samym z punktu widzenia społecznej roli, jaką odgrywa. W katolickiej nauce społecznej i wypracowanych przez nią rozwiązań, a przede wszystkim zdefiniowanych wartości istotnych dla świata ludzi pracy, na które niewątpliwie powoływano się w trakcie prac przygotowawczych nad Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r., można zatem odnaleźć fundamentalne wartości związane z rolą pracy w życiu człowieka i społeczeństwa, które pozwalają na ustalenie istoty prawa pracy i których realizacja jest zasadniczym elementem dobra wspólnego, a więc celem zarówno państwa jak i samego prawa pracy. Zdaniem autorki nie da się wyjaśnić racjonalności i aksjologii szeregu regulacji prawa pracy, w szczególności tych rangi ustawowej, w inny sposób jak poprzez rozpatrywanie pracy w kontekście dobra wspólnego.

 

Słowa kluczowe: pracownik, godność człowieka pracującego, wartość pracy ludzkiej, nauka społeczna Kościoła, dobro wspólne.

 

Employee in the light of Church’s social doctrine

 

The author presents concept of perceiving human work, in particular the employee, as an entity in work, from a perspective of Church’s social doctrine. The main principle of Catholic social teaching states that the work should not be treated as goods, offered on the market, which prices it, because it is a direct action of human person and therefore shall be assessed according to the principles of justice and equity, and thus from a point of view of the social role that plays. In the Catholic social teaching and developed solutions, and first of all defined intrinsic values for the world of working persons, to which undoubtedly referred in preparatory works on the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, it is possible to find the fundamental values associated with a role of work in the human life and society, which enables to determine the substance of labor law, and which implementation is a fundamental element of common good, hence purpose of the State and labor law. According to the author, it is impossible to explain the rationality and axiology of the number of labour law regulations, in particular those of statutory rank in other way than considering the work in the context of common good.

 

Keywords: employee, human dignity, value of human work, Church’s social doctrine, common good.

 

Wykładnia i praktyka

 

Mikołaj Rylski
Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) - cz. 1

 

Przedmiotem artykułu jest ocena słuszności oraz poprawności dominującego aktualnie w orzecznictwie i literaturze poglądu, w myśl którego to pracodawca jest płatnikiem składek za pracowników, którzy wykonują na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią. Artykuł został podzielony na dwie części. Pierwsza koncentruje się na ukazaniu praktycznych konsekwencji takiego rozumienia art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dla interesów majątkowych pracodawcy oraz dla całego systemu prawnego. W drugiej części, która będzie opublikowana w następnym numerze PiZS, zostanie przeprowadzona krytyka najpopularniejszych argumentów podawanych na poparcie powyższej koncepcji oraz zaprezentowane racje przemawiające za przyjęciem odmiennego poglądu, w myśl którego to podmiot wypłacający pracownikowi wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej powinien być płatnikiem składek z tytułu tej więzi prawnej.

 

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, płatnik składek, trójkąt umów, ubezpieczenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Employer as a contribution payer for contractor’s contractors. (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.). Polemical remarks - part 1

 

The subject of this article was to assess the validity and correctness of the view currently prevailing in the judicature and literature, according to which the employer is a payer of contributions for employees who perform work for him under a civil-law agreement concluded with a third party. The article is divided into two parts. The first part focuses on showing the practical consequences of such an understanding of art. 8 ust. 2a u.s.u.s. for the employer's property interests and for the entire legal system. In the second part, the most popular arguments presented in support of the above concept were criticized and arguments were presented for adopting a different view, according to which the entity paying the employee remuneration under a civil law contract should be a contribution payer for this legal relationship.

 

Keywords: social insurance, contribution payer, contract triangle, employee insurance, social security contributions.

 

Anna Reda-Ciszewska
Profilowanie pomocy dla bezrobotnych

 

Nowelizacją z 2014 r. do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawodawca wprowadził profilowanie pomocy dla bezrobotnych. Autorka analizuje te rozwiązania ustawowe, które budzą wątpliwości w praktyce, zwracając uwagę głównie na zagadnienie ustalania i zmiany profilu pomocy dla bezrobotnego oraz zakresu form pomocy w poszczególnych profilach. Nawiązuje także do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów o profilowaniu pomocy z Konstytucją RP.

 

Słowa kluczowe: bezrobocie, osoba bezrobotna, profilowanie, rynek pracy.

 

Profiling unemployment aid

 

Amendments to the Act on Employment Promotion and Labour Market Institution enacted in March 2014 brought significant changes in the approach to combating unemployment. The author analyzes statutory solutions raising doubts, paying particular attention to the issue of determining and changing the profile of assistance for the unemployed the scope of forms of assistance in individual profiles. The article also referred to the Ombudsman's request to the Constitutional Tribunal.

 

Keywords: unemployment, unemployed, profiling, labour market.

 

Marzena Szuba
Problematyka ograniczenia handlu w świetle zasad i wolności konstytucyjnych

 

Celem artykułu jest ocena ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni w kontekście zgodności z podstawowymi zasadami i wolnościami konstytucyjnymi. Autorka analizuje przepisy ustawy w oparciu o art. 31 Konstytucji zezwalający na wprowadzenie ograniczeń praw i wolności oraz w świetle konstytucyjnej zasady równości i zasady demokratycznego państwa prawnego wynikających kolejno z art. 32 i art. 2 Konstytucji.

 

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, konsument, konstytucja, państwo prawa.

 

The issue of trade limitation in the light of principles and freedoms of Polish Constitution

 

The point of this articleis to evaluate the statue, that considers a trade limitation on Sundays and some other days, in the context of it’s compabilty with principles and freedoms of Polish Constitution. Indicated act, evokes a lot of controversy, most lybe causece it is connected to a lot of social and economic issues. It is extremaly importatnt to analize those controversis and decise wheat eror not they are justified. Indicated law was firstly analized in comparison with Art. 31 of Polish Constituion, that allowas to limit human rgiths and freedoms. Then it was assesed in the light of principle of equality and principle of a democraticstate of law, chich are presented in Art. 32 and Art. 2 of Polish Constitution.

 

Keywords: business activity, consumer, constitution, state of law.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Aleksandra Ziętek-Capiga
Rozwiązanie stosunku pracy z powodu powtarzających się usprawiedliwionych nieobecności pracownika a dyskryminacja pośrednia ze względu na niepełnosprawność

 

W wyroku z 18 stycznia 2018 r. w sprawie C-270/16, Carlos Enrique Ruiz Conejero przeciwko Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal, Trybunał Sprawiedliwości UE zajmował się oceną środka krajowego umożliwiającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu powtarzających się usprawiedliwionych nieobecności pracownika w świetle zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

 

Słowa kluczowe: równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, dyskryminacja pośrednia, rozwiązanie stosunku pracy.

 

The dismissal of an employee by reason of justified intermittent absences and indirect discrimination based on disability

 

In the judgment of 18 January 2018, C-270/16, case Carlos Enrique Ruiz Conejero vs. Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal, the Court of Justice of the EU analysed a provision of national law which provides that an employer may dismiss an employee on the grounds of justified intermittent absences in context of prohibition of discrimination based on disability.

 

Keywords: equal treatment in employment and occupation, prohibition of discrimination based on disability, indirect discrimination, termination of employment.

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Eliza Maniewska
Limit wysokości odszkodowania z art. 471 k.p.w przypadku wydłużonego okresu wypowiedzenia ponad okresy wskazane w art. 36 § 1 k.p. – ewolucja orzecznictwa

 

Autorka przedstawia ewolucję orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie problematyki wysokości odszkodowania, o którym mowa w art. 45 k.p., w przypadku wydłużenia na podstawie umowy lub postanowienia układu zbiorowego pracy okresu wypowiedzenia ponad okresy wskazane w art. 36 § 1 k.p.

 

Słowa kluczowe: odszkodowanie, wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia.

 

Limit of the compensation amount referred to in Art. 471 of the Labour Code in case of an extended period of notice exceeding the periods specified in Art. 36 § 1 of the Labour Code - evolution of case- law

 

The author presents the evolution of the Supreme Court's jurisprudence in the matter of the amount of compensation referred to in Art. 471 of the Labour Code in case of an extended period of notice exceeding the periods indicated in Art. 36 § 1 of the Labour Code, on the basis of a contract or a collective labour agreement.

 

Keywords: compensation, termination of employment contract with notice, period of notice.

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zakaz handlu

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2018 roku od poz. 298 do poz. 462

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 marca 2018 r.

Liczba stron 48
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

60 lat „Podstawowych problemów prawa pracy”

 

Mija 60 lat od wydania opracowań naukowych Zbigniewa Salwy, Wacława Szuberta i Macieja Święcickiego pod wspólnym tytułem „Podstawowe problemy prawa pracy”. Z wielu względów zajmuje ono szczególne miejsce w piśmiennictwie polskiego prawa pracy.

 

Po okresie naśladowania w dużym stopniu teorii radzieckiej było to pierwsze opracowanie dotyczące podstaw prawa pracy, mające wyraźne walory naukowe. Podniosło ono też rangę prawa pracy jako samodzielnej dziedziny nauk prawnych. Niektóre z podejmowanych spraw wyznaczyły kierunek rozwoju nauki polskiego prawa pracy. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień ogólnych, jak przedmiot i zasady prawa pracy, stosunek pracy i jego podmioty czy ochrona pracy. W dużym stopniu zachowują one do dzisiaj swoją aktualność. Odnosi się to po części także do takich spraw jak odpowiedzialność pracownicza, wynagrodzenie za pracę czy rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy. Pierwsza grupa wymienionych tematów tworzyła zręby części ogólnej prawa pracy, potrzebnej dla zaznaczenia odrębności prawa pracy od innych pokrewnych działów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego.

 

To co budzi podziw i uznanie, w szczególności w opracowaniach Profesorów M. Święcickiego i W. Szuberta, to rozległość badań naukowych, na których oparte są ich wywody. Dotyczy to przede wszystkim obszernego i w pełni uzasadnionego wykorzystania dorobku nauki niemieckiej i francuskiej. Trzeba przy tym pamiętać o wyjątkowo dużych trudnościach docierania w owym czasie do źródeł zagranicznych. Kontrastuje to z brakiem materiału prawnoporównawczego lub powierzchownego jego wykorzystywania w wielu obecnych pracach naukowych, w warunkach łatwego dostępu do opracowań zagranicznych.

 

Obydwaj Profesorowie odznaczają się także wyjątkową wnikliwością w badaniach naukowych i starannością w przedstawianiu swoich poglądów. Są one głęboko przemyślane, wyważone i precyzyjnie opisane pięknym językiem prawniczym. Jest charakterystyczne, że przed publikacją omawiana praca była dyskutowana z udziałem wszystkich ówczesnych specjalistów prawa pracy, a także wybitnych cywilistów.

 

„Podstawowe problemy prawa pracy” zostały wydane w skromnej szacie graficznej, na papierze słabej jakości, co wyraźnie kontrastuje z ich zawartością merytoryczną. Nie przystaje to również do obecnego rynku wydawniczego, kiedy nierzadko mamy do czynienia z sytuacją odwrotną.

 

Praca powstała w ciągu kilku miesięcy po tzw. odwilży październikowej 1956 r. (oddana do składu w czerwcu 1957 r.). Pozwala to przypuszczać, że badania naukowe były prowadzone wcześniej, w niesprzyjających warunkach zewnętrznych. Można się też domyślać, że Profesorowie mieli ugruntowane poglądy naukowe długo przed możliwością ich otwartego przedstawienia.

 

W dużym stopniu odrywa się ona od ówczesnego systemu politycznego i społeczno- gospodarczego. Jeżeli nawet w opracowaniach Profesorów przemknie gdzieś przymiotnik „socjalistyczny”, to widać wyraźnie, że jest to ozdobnik czy danina na rzecz tamtego systemu, z którego nie wyprowadzają oni wyraźnych następstw. W ten sposób próbowali oni tworzyć naukę o charakterze uniwersalnym, niepodporządkowaną panującej ideologii. Z tych też względów wiele z wywodów zawartych w omawianym opracowaniu zachowało swoją aktualność po zmianie sytemu politycznego i gospodarczego.

 

Ludwik Florek

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl